9281

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
גבעת שמואל

9275
9274
  • הודעה לציבור המתכננים

    הוועדה המקומית גבעת שמואל נערכת לכניסתו לתוקף של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 בנושא רישוי ולהנחיות משרד הפנים לקליטת בקשות למידע תכנוני ובקשות להיתרי בניה במערכת המקוונת של "רישוי זמין" שיכנסו לתוקפם בתאריך 01.01.2016.
    לפרטים נוספים

מחשוב ארכיון הוועדה המקומית

 

ארכיון הוועדה נמצא בימים אלו בתהליך של סריקה לצורך הנגשתו באתר האינטרנט. לפיכך, חלק מהתיקים אינם זמינים בעותק קשיח במשרדי הוועדה. רצוי לבדוק את זמינות התיק טרם ההגעה למשרדי הוועדה בדוא"לsigalits@givat-shmuel.muni.il

כמו כן, ניתן לאתר תיקים סרוקים תחת לשונית "רישוי ובניה". החומר הסרוק הינו כלי עזר למשתמש ואינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או הרשות המקומית, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.