בקשה לאישור לטאבו / לרישום מקרקעין

סוג הבקשה:

* חובה לבחור את סוג הבקשה לטאבו

כתובת הנכס:

מקרקעי הנכס:

סוג הנכס:

מגרש ריק
דירה בבית משותף
בית עד 4 יח"ד למגרש

כיווני אויר:

צפון
דרום
מזרח
מערב

קומה:


מוכר/ים:

מוכר ראשי (חובה)

מוכרים נוספים

  שם פרטי שם משפחה מספר זהות טלפון  קונה/ים:

קונה ראשי (חובה)

קונים נוספים

  שם פרטי שם משפחה מספר זהות טלפון  

הצהרת המבקש:
אני מבקש בזה ליתן לי אישור לפי הוראות סעיף 324 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) תשכ"ד-1964 וסעיף 10 (א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965,
כי החובות החלים על הבעלים הרשומים של הנכס שפרטיו מפורטים להלן, סולקו וזה בקשר עם רישום פעולה במשרדי רשם המקרקעין,
ידוע לי כי אישור זה ניתן לצורך הרשום בלשכת המקרקעין בלבד, ע"פי הנתונים שנמסרו עך ידי והוא אינו מזכה ו/או משחרר את בעל הנכס ו/או המחזיק בו,
מתשלום חוב שרבץ על הנכס.
בזמן מתן האישור ואשר מסיבה כל שהיא לא נתגלה ו/או לא נדרש ממבקש האישור ולא שולם בזמן מתן האישור. הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בזה, נכונים ומדויקים.
אם יתברר שאין אמת בהצהרתי אהיה צפוי לעמוד לדין בגין מסירת דיווח כוזב.

אני מאשר/ת כי קראתי את ההצהרה ואני מסכים/ה לה.

מסמכים שיש לצרף:ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx