הסדר מותנה

הסדר מותנה, לפי סעיף 67א-67ח לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, הינו הסכם שנחתם בין התביעה לבין התושב, במסגרתו מודה התושב בביצוע

העובדות המהוות עבירה פלילית לפי חוק התכנון והבניה ומתחייב לקיים את כל התנאים שנקבעו במסגרת ההסדר.

ככל שהתושב מתחייב לקיים את תנאי ההסדר, לא יוגש כנגדו כתב אישום והתיק הפלילי ייסגר בעילת "סגירה בהסדר".

חתימה על ההסדר המותנה מונעת רישום פלילי במקרה של הרשעה בדין.

בהתאם להוראות החוק, כל ההסדרים שייסגרו על ידי התביעה יפורסמו באתר הוועדה ללא חשיפת פרטים אישיים שיכולים להביא לזיהוי התושב.

 

שנת 2018

הסדר מותנה מספר 20170014

הסדר מותנה מספר 20160025

הסדר מותנה מספר 20170028

הסדר מותנה מספר 20170042

הסדר מותנה מספר 20170044

הסדר מותנה מספר 20170045

שנת 2019

הסדר מותנה מספר 20170038

הסדר מותנה מספר 20170056

הסדר מותנה מספר 20180001

הסדר מותנה מספר 20180003

הסדר מותנה מספר 20180023
 

שנת 2020

הסדר מותנה מספר 20180029

הסדר מותנה מספר 20180030

הסדר מותנה מספר 20190014