טפסים ונהלים

בקשה להיתר

טופס בקשה לשובר תשלום עבור תיק מידע להיתר (בקשה דרך מערכת רישוי זמין) 

טופס בדיקת מפה מצבית  

טופס בקשה לשובר תשלום עבור מידע תכנוני

תהליך רישוי בניה

הנחיות תנאי סף להגשת בקשה להיתר

בקשה לפטור מהתקנת מקלט

טופס הצהרה בנושא פינוי פסולת

טופס להגשת חישובים סטטיים

דו"ח תקינות מקלטים / מרחבים מוגנים

טופס בקשה למינוי שמאי מכריע

תכנית לארגון האתר/תכנית הסדרי תנועה (נספח להיתר בניה)

לנוחיותכם, מצ"ב קישור למדריך להוצאת היתר בניה של מינהל התכנון במשרד הפנים

 

בקשה להיתר לעבודה מצומצמת

טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת

תקנות והנחיות לבקשה לעבודה מצומצמת

 

הגשת בקשת העברה בטאבו

הנחיות להגשת בקשה להעברה בטאבו

טופס בקשה למינוי שמאי מכריע

טופס העברת נכס ברשם המקרקעין

לנוחיותכם, קישור למערכת מידע על רישום מקרקעין של משרד הבינוי והשיכון

 

הנחיות לתכנון מתקני אשפה

הנחיות תכנון אשפה עד 4 יח"ד

הנחיות תכנון אשפה 5-36 יח"ד

הנחיות תכנון אשפה מעל 37 יח"ד

הנחיות תכנון אשפה מסעדות

הנחיות תכנון אשפה בילוי

הנחיות תכנון אשפה משרדים

עקרונות אצירת אשפה ומרכיבי המיחזור

 הנחיות לתכנון מתקני אשפה

 

טופס הגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית

טפסים לצורך קבלת טופס 4

 

תנאים לתחילת עבודות

הנחיות לעריכת תכנית התארגנות אתר