טפסים ונהלים

בקשה להיתר

טופס בקשה לשובר תשלום עבור תיק מידע להיתר (בקשה דרך מערכת רישוי זמין) 

טופס בדיקת מפה מצבית  

טופס בקשה לשובר תשלום עבור מידע תכנוני

תהליך רישוי בניה

הנחיות תנאי סף להגשת בקשה להיתר

בקשה לפטור מהתקנת מקלט

טופס הצהרה בנושא פינוי פסולת

טופס להגשת חישובים סטטיים

דו"ח תקינות מקלטים / מרחבים מוגנים

טופס בקשה למינוי שמאי מכריע

תכנית לארגון האתר/תכנית הסדרי תנועה (נספח להיתר בניה)

הודעה על מינוי מורשה נגישות

הצהרת מורשה נגישות

לנוחיותכם, מצ"ב קישור למדריך להוצאת היתר בניה של מינהל התכנון במשרד הפנים

 

בקשה להיתר לעבודה מצומצמת

טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת

תקנות והנחיות לבקשה לעבודה מצומצמת

 

בקרת תכן

הנחיות לעריכת דוח קרקע וביסוס

הנחיות לעריכת נספח יציבות

הצהרת עורך משנה נוסף

 

הגשת בקשת העברה בטאבו

הנחיות להגשת בקשה להעברה בטאבו

טופס בקשה למינוי שמאי מכריע

טופס העברת נכס ברשם המקרקעין

לנוחיותכם, קישור למערכת מידע על רישום מקרקעין של משרד הבינוי והשיכון

 

הנחיות לתכנון מתקני אשפה

הנחיות תכנון אשפה עד 4 יח"ד

הנחיות תכנון אשפה 5-36 יח"ד

הנחיות תכנון אשפה מעל 37 יח"ד

הנחיות תכנון אשפה מסעדות

הנחיות תכנון אשפה בילוי

הנחיות תכנון אשפה משרדים

עקרונות אצירת אשפה ומרכיבי המיחזור

הנחיות לתכנון מתקני אשפה

 

טופס הגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית

טפסים לצורך קבלת תעודת גמר

 

תנאים לתחילת עבודות

הנחיות לעריכת תכנית התארגנות אתר

 

טפסים לתחילת עבודות

טפסים לאישור התחלת עבודה

אישור מודד מוסמך

בקשה לאישור תחילת עבודות

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה 

הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע

הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבניה

הצהרת אחראי לביצוע שלד

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה

הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע

הצהרת קבלן רשום

  

מהלך הביצוע - בניה

בקשה לביצוע עבודות הבניה על פי ההיתר בשלבים

דיווח אחראי לביקורת על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בניה

דיווח אחראי משנה על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בניה

דיווח מפקח רשות רישוי, עריכת ביקורת באתר בניה

  

תעודת גמר

טפסים לתעודת גמר לסוף בניה

בקשה לקבלת תעודת גמר

הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע

הצהרת מורשה נגישות

הצהרת עורך בקשה ראשי

הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים

הצהרת עורך משנה נוסף

הצהרת קבלן רשום