ארכיב קבצים עבור תכנית תכנית מתאר כוללנית מספר: 427-0419887
תאור קובץסוג קובץתאריךקובץ
תשריט מוצע 14/03/2017
הוראות 14/03/2017
3 מתחמי תכנון 22/03/2017
4 בנייה לגובה 22/03/2017
5 שלביות פיתוח בנייה חדשה 22/03/2017
6 נוף 22/03/2017
7 נוף ואופניים 22/03/2017
8 תנועה 22/03/2017
מצגת תכנית המתאר 22/03/2017