תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 07/09/2016
תשריט מוצע 14/03/2017
הוראות תדפיס הוראות התכנית 14/03/2017
3 מתחמי תכנון 22/03/2017
4 בנייה לגובה 22/03/2017
5 שלביות פיתוח בנייה חדשה 22/03/2017
6 נוף 22/03/2017
7 נוף ואופניים 22/03/2017
8 תנועה 22/03/2017
מצגת תכנית המתאר 22/03/2017